DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 05.10.2021 15:21:28 

KARANTÉNNA STANICA  TOPOĽČANY

SLOBODA ZVIERAT

 

 ZAKLADAJÚCA LISTINA  

 

Dňa 11.9.2006 bolo požiadané o zaregistrovanie Regionálneho centra SLOBODY ZVIERAT Topoľčany so samostatnou právnou subjektivitou (podľa Stanov organizácie čl.7 registrované dňa 4. 4. 1996 na MV SR pod č. VVS/1-900/90-7429-4).

 

Štatutárnym zástupcom Regionálneho centra je : Zuzana Merašická, Urmince 428, Topoľčany

 

Štatutárny zástupca a zakladajúci členovia boli oboznámení so znením Zásad Slobody zvierat a bezvýhradne súhlasia so všetkými bodmi, rovnako sa zaväzujú ich dodržiavať, vystupovať a vykonávať činnosť v súlade a ich znením.

 

Regionálne centrum (ďalej len " RC" ) je povinné požiadať si po registrácii do dvoch týždňov o vlastné identifikačné číslo (IČO) na príslušnom Štatistickom úrade SR, otvoriť si účet v miestnej pobočke Poštovej banky a otvoriť si miestny P.O.BOX pre poštový styk.

 

Po nadobudnutí všetkých týchto potrieb vystaví Koordinačné centrum Slobody zvierat (ďalej len " KC" ) osobitnú listinu potvrdzujúcu IČO, pečiatku, číslo účtu a P.O.BOX pre dané RC.

 

Zástupcovia RC prispejú na účet KC čiastkou 1.000 Sk na podporu činnosti Slobody zvierat.

 

Štatutárny zástupca a zakladajúci členovia preberajú na seba právnu a hmotnú zodpovednosť v súvislosti s fungovaním RC. Štatutárny zástupca môže kohokoľvek splnomocniť na jeho zastupovanie.

 

Vedenie učtovníctva a hospodárenie RC je nezávislé od KC a jeho správne vedenie je povinnosťou RC.

 

RC je povinné:

 

- najmenej každé dva týždne organizovať stretnutie členov a sympatizantov na lokálnej úrovni a vedenie zápisov z týchto stretnutí,

 

- každý mesiac zasielať informácie - súhrn činnosti, fotografie, materiály na KC a tak informovať o svojich aktivitách,

 

- raz za dva mesiace sa zúčastniť stretnutia zástupcov regionálnych centier so zástupcami KC,

 

- posielať mesačný výpis novoprihlásených členov na KC za účelom ich registrácie do celoslovenskej databázy.

 

Zrušenie RC:

 

- je možné na vlastnú žiadosť štatutárneho zástupcu a aspoň štyroch ďalších členov RC,

 

- nasleduje po zrušení Stanov alebo Zásad činnosti Slobody zvierat, alebo konštatovaním neaktívnosti. Rozhodnúť o zrušení môže na návrh predsedu Slobody zvierat Výbor Slobody zvierat aj za účasti štatutárneho zástupcu RC.

 

V prípade zrušenia RC sa jeho majetok po splatení všetkých dlhov stáva majetkom organizácie, zodpovednosť za dlžoby RC preberá štatutárny zástupca.

 

RC nemôže propagovať počas svojej činnosti spotrebu tabaku, alkoholu, mäsa, kožušín, kozmetických výrobkov testovaných na zvieratách. RC nespolupracuje so zariadeniami ako teráriá, viváriá, cirkusy a Zoo.

 

KC bude poskytovať RC:

 

1. Materiálne vybavenie (prvá pečiatka, notárom potvrdené stanovy, preukaz, príručky a poradenské materiály, evidenčné karty členov, fotografické materiály, disketu s logom a znakmi Slobody zvierat, apod.)

 

2. Pravidelné zasielanie časopisu organizánie Precit a nových materiálov.

 

3. Miesto pre prezentáciu činnosti v časopise Precit.

 

4. Odborné poradenstvo, prípadne jeho sprostredkovanie.

 

5. Reprezentáciu, zastupovanie na vyššej úrovni, lobbying, oficiálne návštevy.

 

6. Prednášky, školenia pre členov a aktivistov RC.

 

7. Zborník súhrných materiálov a iné informácie.

 

8. Zapožičanie maskotov a iných propagačných a reklamných materiálov.

 

Doporučuje sa, aby RC vydalo na začiatku svojej činnosti vlastné predstavovacie materiály, vizitky, plagáty a report o cieľoch a výsledkoch činnosti.

 

Táto listina a registrácia RC nadobúda platnosť v momente podpísania predsedom Slobody zvierat a predsedom RC.

 

 

 

V Topoľčanoch dňa 11.9.2006